Welkom bij "Asset Reliability Advice"

Betrouwbare machines en productie is onze passie

Op deze pagina meer details over de items aangegeven op de Home pagina.

Business Plan

Een goed en duidelijk Company Business Plan is de basis voor alle stappen die genomen dienen te worden om dit plan uit te voeren op gebied van productie, veiligheid, milieu impact en klant impact. Dit houdt in dat alle volgende plannen en taken in lijn moeten zijn met dit Company Business Plan.

Met ander woorden 
"Alle processen dienen bij te dragen aan het Company Business Plan"

Hiervoor dienen dan de juiste gereedschappen, mensen en procedures voor aanwezig zijn, bijv een CMMS of dergelijk systeem, de juiste mensen met de juiste skills, training mogelijkheden, tijd en support van het management.

In deze stap is het ook belangrijk dat het "Budget" process goed omschreven wordt, met ander woorden, welke kosten vallen onder welk budget en hoe is dat opgesplitst.
Naast de gebruikelijke CAPEX (kapitaal uitgaven) tbv projecten zoals verbouw of nieuwbouw en OPEX (operationele uitgaven), om de machines te onderhouden in de conditie zoals ze zijn is het belangrijk de (eenmalige) kosten om de betrouwbaarheid structureel te verbeteren via een separaat budget te behandelen. Bijvoorbeeld  een BVEX (betrouwbaarheid verbetering uitgaven) dit om de kosten te dekken voor o.a. aanpassingen aan processen en/of machines om betrouwbaarheid naar een hoger niveau te brengen om zo storingen te voorkomen en capaciteit te verbeteren / optimaliseren.

 

Verantwoordelijkheden en Processen:

Typisch is dat productie "de machines draait" en dat onderhoud "de machines repareert". In de huidige tijd echter is het "draaien" en "repareren" geen aparte taak meer. De totale productie capaciteit en de kosten om dit te bereiken zijn meer en meer een gecombineerde taak tussen productie en onderhoud.

 • Productie is verantwoordelijk voor het optimaal produceren van de machines
 • Onderhoud is verantwoordelijk voor de optimale beschikbaarheid van de machines

Maar deze samenwerking houdt ook in dat er duidelijke afspraken, bijv door middel van workflow documenten met een stappenplan en opvolging gemaakt en geaccepteerd moeten worden.


Machine informatie:

Om op de juiste manier onderhoud te kunnen plegen, storingen te voorkomen of snel verhelpen, de juiste reserve onderdelen te hebben en om een verbetering plan op te zetten is machine informatie cruciaal.

Dit houdt in dat er technische informatie van machine en onderdelen maar ook een overzicht van "faal modes" zodat er inzicht is over te nemen maatregelen ten behoeve van onderhoud maar ook ingeval van reparaties.


Risico bepaling

In principe bepalen de consequenties en risico van het falen van een process of machine de vervolg stappen. Kan zijn dat het totale risico uitgesloten kan worden, de gevolgen van een falen tot een acceptabel niveau geminimaliseerd wordt of dat het ontwerp of de bestaande techniek aangepast moeten worden.

Risico vermijden of minimaliseren kan door bijvoorbeeld de toegepaste procedure of door het toepassen van een geëigende onderhoudstrategie.

Om een juist beeld van het risico the krijgen is het van belang dat de het process en de functie van de machines in kaart gebracht worden en dat de impact van falen geëvalueerd wordt door een multi-disciplinair team.


Bepalen en koppelen van onderhouden strategieën

Nadat voor elk process en machine een evaluatie gemaakt is kan een passende strategie gekozen worden. De gekozen strategie moet minimaal de voor deze machine bekende faal modes moeten dekken. Daarnaast moet de strategie efficient en effectief zijn om het risico te vermijden of verminderen tot acceptabel niveau

Bij voorkeur worden deze strategieën als onderhoudsplan in een CMMS of vergelijkbaar systeem ingevoerd.

Verder is van belang deze strategieën op regelmatige basis te re-evalueren, zie ook het hoofdstuk over terugkoppeling.


Werkstroom proces:

Een overzichtelijk "Werkstroom diagram" bevat stappen en betrokken functies waarbij de relatie tussen de stappen een duidelijke verbinding aangeven.

 Een werkstroom bevat:

 • Hoe werk te melden, dit kan zijn uit een preventief programma (bijv een CMMS) maar ook een echte storingsmelding of een observatie uit een inspectie ronde.
 • Deze meldingen dienen goedgekeurd te worden. Voor een preventieve taak zal dit automatisch zijn maar de andere werk aanvragen moeten beoordeeld worden of de aangevraagde werkzaamheden wel waarde toevoegen en of de melding wel de juiste informatie bevat.
 • Goedgekeurde werkzaamheden dienen dan voorbereid te worden, kan zijn een inschatting van te besteden uren, materialen of eventueel te bestellen materialen of contractor werk. Maar ook technisch informatie, ingeval van meer voorkomende werkzaamheden kan dat een werkplan zijn met details hoe het werk uit te voeren. (in het engels is dit Planning)
 • Tijd Planning (in het engels Scheduling) is het op de agenda zetten van deze werkzaamheden, is belangrijk om werk te combineren en rekening te houden met de beschikbaarheid van mensen maar ook rekening te houden met productie wensen. Productie output is inkomsten en de kurk waar een onderneming op drijft, onderhoud dient daar sterk rekening mee te houden (tenzij de machines echt kapot gaan, maar dan is er helemaal geen productie meer)
 • Uitvoering van de werkzaamheden, is belangrijk dat de werkzaamheden op de meest efficiënte manier  uitgevoerd worden. Goede werk instructies, vakmanschap van de uitvoerders, de juiste materialen en een kwaliteit controle na de werkzaamheden verkleint de kans dat er op korte termijn weer een storing optreed.
 •  Terugkoppeling, nadat de werkzaamheden zijn voltooid is het van cruciaal belang dat de ervaringen en mogelijke commentaren en opmerkingen vast gelegd worden. De werkvoorbereiding kan niet zonder terugkoppeling omdat de werkplannen in de loop van de tijd af kunnen wijken of andere technieken een beter resultaat geven. Magazijn dient op de hoogte gebracht te worden als reserve materialen niet (helemaal) voldoen. Techniek (engineering) dient op de hoogte gebracht te worden indien machines regelmatig het zelfde faal gedrag vertonen. 
 • note: het werkstroom schema dient ook een aparte route te hebben voor urgente reparaties, in dit geval zullen een aantal stappen vervallen, met name de voorbereiding en tijd planning zullen dan overgeslagen worden.

Technisch Magazijn Beheer

De technische magazijnen bevatten veel normal gesproken veel reserve onderdelen, een aantal als specifieke machine parts en anderen als standard reserve delen.

Maar in alle gevallen is de waarde van het magazijn een bedrag dat niet aangewend kan worden als investering. Daarom is het van belang dat die delen die in het magazijn liggen een toegevoegde waarde aan het productie process hebben.

Voorbeelden:

 • Standard onderdelen, zoals lagers, seals en v-snaren, dienen bekeken te worden of deze op korte termijn door een leverancier geleverd kunnen worden of dat de voorraad zo klein mogelijk gehouden wordt. Zeker als werkzaamheden tevoren bekend zijn dan is het mogelijk te combineren en een minimale voorraad te houden
 • Kritische onderdelen, bijvoorbeeld met een heel lange levertijd, of delen specifiek voor kritische machines of processen moeten op voorraad zijn. Dat kan met een speciale afspraak bij de leverancier of in het eigen magazijn. Wel dienen deze delen regelamtig gecontroleerd te worden op aanwezigheid en technische staat zodat er niet mis gegrepen als het onderdeel echt nodig is.
 • Voor "grijp voorraad" zoals bouten en moeren is het meestal mogelijk met leveranciers een VMI (vendor managed inventory) te regelen.
 • Een paar tips (maar er zijn er veeeel meer):
  - bekijk onderdelen op "levensduur" bijv delen met rubber kunnen verharden
  - tel de voorraad regelmatig (1x jaar) om geen belangrijke delen te missen
  - houdt het magazijn schoon, stofvrij en droog
  elektronisch onderdelen (circuit boards) in de antistatische verpakking
  olie en vetten, hebben ook een houdbaarheid, vooral vet in drums